Các hoạt động marketing với quá trình phát triển sản phẩm mới (Phần 1)

Các hoạt động marketing với quá trình phát triển sản phẩm mới (Phần 1)

Chính sách marketing cho một sản phẩm mới Sau khi dự án sản phẩm mới được thông qua, doanh nghiệp cần soạn chiến lược marketing cho sản phẩm mới.
Marketing có vị trí quan trọng trong sự thành công của phát triển sản phẩm mới.Chiến lược marketing sản phẩm mới của doanh nghiệp được cấu thành từ các bộ phận trọng yếu sau đây:

Các hoạt động marketing với quá trình phát triển sản phẩm.(Phần 2)

Các hoạt động marketing với quá trình phát triển sản phẩm.(Phần 2)

Có ba loại kênh phân phối chính: 
* Phân phối đặc quyền:
Hạn chế số nhà phân phối trung gian. Nhà trung gian không bán hàng của đối thủ cạnh tranh; Doanh nghiệp hy vọng khách hàng có đủ kiến thức và năng động để mua sản phẩm; Tăng cường ấn tượng của sản phẩm và có lãi cao
Chọn một địa điểm để bán sản phẩm.