Thông tin mã vạch

Thông tin mã vạch

Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)
Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau: từ trái sang phải.
  * Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu
  * Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số
  * Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn hoặc ba con số tuỳ thuộc vào mã doanh nghiệp
  * Số cuối cùng là số kiểm tra